ข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว กรีน รีซอร์สเซส
200

ข่าวแจ้งตลาด

26-04-61

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

26-04-61

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก , แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม)

26-04-61

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก , แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท

19-04-61

การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

18-04-61

แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

05-04-61

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

05-04-61

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.สระแก้ว (แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล)

23-03-61

กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2561

19-03-61

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

19-03-61

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.สระแก้ว)

12-03-61

ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ของบริษัท เจ.อี โซล่าร์ ลพบุรี จำกัด

27-02-61

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 เปลี่ยนแปลง เกินกว่าร้อยละ 20