ข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว กรีน รีซอร์สเซส
223

ข่าวแจ้งตลาด

27-12-61

การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 1 บริษัท (แก้ไข)

21-12-61

การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 1 บริษัท

14-11-61

มติคณะกรรมการบริษัท, การออกตั๋วสัญญาใช้เงินและรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม)

12-11-61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

12-11-61

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

12-11-61

มติคณะกรรมการบริษัท, การออกตั๋วสัญญาใช้เงินและรับความช่วยเหลือทางการเงิน

09-11-61

การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

09-11-61

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

28-09-61

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสีมา (แก้ไขครั้งที่ 2)

20-09-61

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสีมา

16-08-61

การชี้แจงข่าวจากเว็บไซต์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

10-08-61

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2561 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20