ข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว กรีน รีซอร์สเซส
209

ข่าวแจ้งตลาด

11-07-61

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

11-07-61

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

22-06-61

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ GREEN-W4 (F53-5)

22-06-61

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท และกาหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

22-06-61

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 การลดทุนจดทะเบียน , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท และกาหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

16-05-61

แจ้งการเพิ่มทุนและการลงทุนของบริษัทย่อย

16-05-61

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย (แก้ไข)

15-05-61

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2561 เปลี่ยนแปลง เกินกว่าร้อยละ 20

15-05-61

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย

26-04-61

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

26-04-61

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก , แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม)

26-04-61

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก , แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท