ข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว กรีน รีซอร์สเซส
186

ข่าวแจ้งตลาด

29-01-61

แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

26-01-61

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)

22-01-61

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

25-12-60

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

10-11-60

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) แก้ไข

10-11-60

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

10-11-60

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3 (F45-3)

09-11-60

การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

01-11-60

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 ( GREEN-W4 ) รอบที่ 5

25-09-60

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล

01-09-60

การเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ จ.ลพบุรี (เพิ่มเติม)

31-08-60

แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์