ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และผู้ถือหุ้น กรีน รีซอร์สเซส
ทุนจดทะเบียน
818,024,729
ชำระแล้ว ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2558
818,024,729

ข่าวสารแจ้งตลาด

10-09-2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์และโทรสารของสำนักงานใหญ่

01-06-2564

แจ้งผลคำพิพากษาของศาลฎีกาเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทของบริษัท

13-05-2564

แจ้งความคืบหน้าภายหลังสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

12-05-2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

11-05-2564

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/ 2564 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

11-05-2564

แจ้งแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย

27-04-2564

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

21-04-2564

แจ้งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

24-02-2564

การสิ้นสภาพของบริษัทย่อย

23-02-2564

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564, งดจ่ายเงินปันผล

19-08-2563

แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

11-08-2563

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 เปลี่ยนแปลง เกินกว่าร้อยละ 20

05-08-2563

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

17-07-2563

กำหนดวันหยุดชดเชนวันสงกรานต์ปี 2563

รายงานประจำปี

2563ขนาดไฟล์ 2.39 MB 2562ขนาดไฟล์ 4.18 MB 2561ขนาดไฟล์ 4.45 MB
งบการเงิน
งบการเงินประจำปี

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

    รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1   นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล   106,060,000   12.97 
2   PHILLIP SECURITIES PTE LTD.     74,032,261     9.05 
3   นายพิชิต วิริยะเมตตากุล     73,740,000     9.01
4   นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล     73,400,000     8.97
5   Mr. Tai Chong Yih     70,433,024     8.61
6   พลตำรวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี     35,342,100     4.32
7   นายณัท  มานะสมจิตร     19,183,628     2.35
8   THE BANK OF NEW YORK 
(NOMINEES) LIMITED
  15,280,400     1.87
9   น.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน     14,445,000     1.77
10   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED      14,250,330     1.74
11   นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา     12,265,100     1.50
12   นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข     10,029,400     1.23

การประชุมผู้ถือหุ้น