ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และผู้ถือหุ้น กรีน รีซอร์สเซส
ทุนจดทะเบียน
1,149,760,250
ชำระแล้ว ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2558
715,020,835

ข่าวสารแจ้งตลาด

29-01-2561

แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

26-01-2561

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)

22-01-2561

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

25-12-2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

10-11-2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3) แก้ไข

10-11-2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

10-11-2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3 (F45-3)

09-11-2560

การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

01-11-2560

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 ( GREEN-W4 ) รอบที่ 5

25-09-2560

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล

01-09-2560

การเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ จ.ลพบุรี (เพิ่มเติม)

31-08-2560

แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

11-08-2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข

11-08-2560

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพิ่ม 1 ตำแหน่ง

รายงานประจำปี

2559ขนาดไฟล์ 5.94 MB 2558ขนาดไฟล์ 4.13 MB 2557ขนาดไฟล์ 7.82 MB
งบการเงิน

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

    รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1   MR.TAI CHONG YIH   72,829,424   10.19
2   PHILLIP SECURITIES PTE LTD.   64,940,661     9.08
3   นาย พิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล   43,000,000     6.01
4   พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี   28,526,100     3.99
5   นายณัท มานะสมจิตร   28,282,828     3.96
6   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED   27,467,500     3.84
7   น.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน   16,427,862     2.30
8   นายนที พานิชชีวะ   14,666,100     2.05
9   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด   11,773,500     1.65
10   นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข   10,029,400     1.40

การประชุมผู้ถือหุ้น