ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และผู้ถือหุ้น กรีน รีซอร์สเซส
ทุนจดทะเบียน
818,024,729
ชำระแล้ว ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2558
818,024,729

ข่าวสารแจ้งตลาด

27-12-2561

การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 1 บริษัท (แก้ไข)

21-12-2561

การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 1 บริษัท

14-11-2561

มติคณะกรรมการบริษัท, การออกตั๋วสัญญาใช้เงินและรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม)

12-11-2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

12-11-2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

12-11-2561

มติคณะกรรมการบริษัท, การออกตั๋วสัญญาใช้เงินและรับความช่วยเหลือทางการเงิน

09-11-2561

การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

09-11-2561

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

28-09-2561

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสีมา (แก้ไขครั้งที่ 2)

20-09-2561

แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสีมา

16-08-2561

การชี้แจงข่าวจากเว็บไซต์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

10-08-2561

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2561 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

31-07-2561

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

31-07-2561

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

รายงานประจำปี

2560ขนาดไฟล์ 2.69 MB 2559ขนาดไฟล์ 14.20 MB 2558ขนาดไฟล์ 4.13 MB
งบการเงิน
งบการเงินประจำปี

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

    รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1   นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล    99,999,900     12.22 
2   MR.TAI CHONG YIH    73,429,424       8.98 
3   PHILLIP SECURITIES PTE LTD.    70,900,261     8.67
4   นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล    56,632,700     6.92
5   นายพิชิต วิริยะเมตตากุล    52,150,000     6.38
6   พลตำรวจตรีสหัสชัย  อินทรสุขศรี    31,580,600     3.86
7   นายณัท  มานะสมจิตร    19,183,628     2.35
8   น.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน    16,138,000     1.97
9   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED     13,756,200     1.68
10   นายเสงี่ยม  ศิริพนิชสุธา    12,262,100     1.50
11   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)จำกัด เพื่อผู้ฝาก          
   11,274,500     1.38
12   นายณัฐวุฒิ์  ล้อมสุข    10,029,400     1.23

การประชุมผู้ถือหุ้น