เราสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตของการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงเกิดความสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

 

เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและความผันแปรของรายได้ เพิ่มกำไร รวมถึงเกิดความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

05 05/22

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

29 03/22

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

09 05/21

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

31 03/21

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

25 03/20

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

09 05/19

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

18 03/19

VENTUS ลงนามซื้อขาย โครงการ SOLAR FARMS ปากช่อง ขนาด 5 MW

31 10/18

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

14 08/18

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

06 07/18

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 ( GREEN-W4 ) ครั้งสุดท้าย

01 05/18

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

19 04/18